Osa 1. Üldandmed

AS MUUGA CT töö üldeeskirjad


AS Muuga CT, edaspidi "Terminal", stividoriselts, asukoht - Muuga sadama territoorium (Soome lahe edelaosa) 20 km kaugusel Tallinnast, Eestis.

1.1. Üldandmed Muuga sadama, laevade teenindamise, sadamas meresõidu ohutusreeglite, sadama administratsiooni poolt osutatavate teenuste tasumäärade ja tariifide süsteemi kohta on toodud Muuga Sadama Tavade Kogumikus.

1.2 Käesolevad eeskirjad reguleerivad TERMINAALI vastastikuseid suhteid kaubaomanike (ekspediitorite) ja vedajatega (laevaseltsid, autotranspordiettevõtted), kes teostavad üldistel tingimustel või vastavalt kahepoolsetele otselepingutele kauba ümberlaadimist TERMINALI kaudu.

1.3 TERMINAL tegutseb kahel kail, mis on seadmestatud vastavalt statsionaarse (kai nr.14) ja reguleeritava kõrgusega (kai nr.15) rampidega.

1.4 TERMINAL teostab kauba lastimist/lossimist RO-RO tüüpi laevadele ja peale/mahalaadimist konteineriveokitele, peale-/mahalaadimist autotranspordile, kauba toimetamist saajatele (konteinerid ja kaupade väikepartiid), lahtiselt hoiustatavate kaupade lühiajalist ladustamist laoplatsidel jt teenuseid kehtivate stividorilepingute ja kaubaomanikega (ekspediitoritega) sõlmitud kahepoolsete lepingute alusel.

1.5 Kaubaomanikud või nende esindajad (agendid, ekspediitorid), kellel pole sõlmitud TERMINALIGA lepinguid, kuid kes teostavad oma kauba ümberlaadimist läbi TERMINALI kaubaomanike ja laevaomanike (vedajate) vahel sõlmitud mereveo lepingute alusel, on kohustatud ajavahemikul alates kauba sisseveost TERMINALI kuni selle edasisaatmiseni sihtkohta, täitma käesolevate eeskirjade ja kehtivate stividorilepingute sätteid. Nimetatud lepingute sätete kohaselt on vedaja (laevaomanik) kohustatud informeerima kaubaomanikke TERMINALIS kehtivatest eeskirjadest.

1.6. Kaubaomanikud, kes teostavad kauba ümberlaadimist TERMINALI kaudu mereveo lepingu alusel, tasuvad reeglina, sõltuvalt lepingu tingimustest, kauba laevale/-lt lastimis-/lossimisoperatsioonide eest vahetult mereveo teostajale prahiraha osana, kui lepinguga pole teisiti ette nähtud. Kõigi suurendatud kaubakohtade formeerimise/lahtiformeerimisega (konteinerite ja treilerite laadimise/tühjendamisega), kauba peale-/mahalaadimisega auto- või raudteetranspordile/-lt, kauba hoiustamisega jt TERMINAALI teenustega seotud operatsioonide eest tasub kaubaomanik (ekspediitor) vahetult TERMINALIS.

1.7. Kaubaomanikud (ekspediitorid) on kohustatud kindlustama oma kauba vähemalt kogu TERMINALIS viibimise ajaks. TERMINAL ei kindlusta kaupa, kui see ei ole kokku lepitud vastavate lepingutega.

1.8. TERMINAL asub piirireziimiga vabatsooni territooriumil. TERMINALI territooriumil kehtivad samuti TERMINALI administratsiooni poolt kehtestatud kauba vastuvõtmise/üleandmise ja loareziimi eeskirjad. Kõik TERMINALI territooriumil viibivad isikud on kohustatud täitma piirivalveameti ja tolliameti, TERMINALI sisevalveteenistuse töötajate nõudmisi, samuti liikluseeskirju ja järgima oma transpordivahendiga liikumisel liiklusmärke ning teemärgistust.


Osa 2. Üldeeskirjad
ISO 9001